gdpr2

PRIVACY VERKLARING van VVPAZ

 

VVPAZ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VVPAZ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

      Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

      Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

      Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

      Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

      Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

      Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als  feitelijke vereniging  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 VVPAZ
Secretaris: Stefaan Decorte
Hogeweg 19, 8200 Sint-Andries (Brugge)
050 674767
vvpaz@telenet.be

 Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

 Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, gebruik maken van onzer nieuwsgroep. 

   

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?


Uw persoonsgegevens worden door VVPAZ verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VVPAZ; (uitvoering overeenkomst)

 • Verzorgen van opleidingen

 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

 • Occasionele e-mails met een aanbod van onze leden

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,

 • Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres

 •  Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geslacht/gender

 • Genoten universitaire opleiding (universiteit en afstudeerjaar); men moet immers psycholoog zijn om lid te worden

 • Werklocatie; men moet immers in een ziekenhuis werken om lid te zijn

 • Professionele belangstellingspunten

 • Bijkomende opleiding en vorming

 • Werkplaats en werkervaring

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging.  Alleen de hieronder vermelde gegevens zijn strikt noodzakelijke:

      Naam en voornaam

      Contactgegevens professioneel

      Genoten universitaire opleiding (universiteit en afstudeerjaar); men moet immers psycholoog zijn om lid te worden

      Werklocatie; men moet immers in een ziekenhuis werken om lid te zijn

 Deze informatie moet ons ook toelaten om u te contacteren voorafgaand aan bijvoorbeeld het publiceren van foto’s van onze activiteiten op onze webstek (www.vvpaz.be). 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden (bijvoorbeeld om een lijst van aanwezige deelnemers kenbaar te maken aan de verantwoordelijke van de locatie waar onze vergadering doorgaat)

Wij maken gebruik van een derde partij (Argenta, KBC-verzekeringen, Telenet, Google en One-Com) voor:

      Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)

      Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);

      Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers,  …);

      Het verzorgen van de (financiële) administratie

      Het verzekeren van onze leden, deelnemers bij activiteiten

      Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of waarbij dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden).

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen persoonsgegevens via onze webstek op de volgende pagina’s:

·         http://www.vvpaz.be/ledenlijst.html (daarop staan uw naam en voornaam, de naam van het ziekenhuis waar u werkt en de stad waarin u werkt)

·         http://www.vvpaz.be/leden%20werkgebieden.html (daarop staan uw naam en voornaam, alsook de aard van het specialisme waarin u binnen het ziekenhuis actief bent)

Alleen de gegevens worden vermeld van die leden, die daar bij het doorsturen van hun inschrijvingsformulier de toestemming toe geven.

Wij delen persoonsgegevens verder niet externe partijen, die er enig commercieel voordeel zouden kunnen uit halen, die er profiling- of marketingdoeleinden mee nastreven.

Wij zullen  de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven uw contactgegevens dus nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft (bijvoorbeeld wanneer ons gevraagd wordt of een van onze leden een voordracht kan geven over een specifiek onderwerp, dat aansluit op het specialisme vermeld op uw inschrijvingsformulier).  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. 

In elk geval worden uw persoonsgegevens beschermd door de specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving.

 Bewaartermijn

VVPAZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

VVPAZ verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan de periode van het lidmaatschap, dat overigens gratis is.  Gelet op het feit dat we niet jaarlijks een lidgeld innen, wordt van de leden verwacht dat ze aangeven, wanneer ze niet langer lid wensen te zijn of niet langer aan de voorwaarden voor het lidmaatschap voldoen. 

 Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…)

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

       Alle personen die namens VVPAZ van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

      We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

      We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

      Encryptie van de harde schijven van onze laptops

      Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’.

      Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

      We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;

      Onze medewerkers zijn geïnformeerd (en opgeleid) over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis getraind en bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid.

      Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

      Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

1.    U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

2.    U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

3.    U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven  welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

4.    U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

5.    Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.  Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

6.    Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. 

 U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website: http://www.cmlp.be/contact.htm .

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  (om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren). Om je je identiteit te controleren vragen wij je dan om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

         Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
         Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
         commission@privacycommission.be
        

Wijzigingen aan onze privacyverklaring


VVPAZ kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op …25 mei 2018